SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
O Kancelarii

O KANCELARII

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów gospodarczych, reprezentując ich w sprawach sądowych i pozasądowych. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny usług

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny usług, które świadczone są przez wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa prawników. Podstawą naszej działalności jest rzetelność i terminowość wykonywanych usług, a także stała komunikacja z klientami, których na bieżąco informujemy o stanie prowadzonych przez nas spraw.

Oferujemy naszym klientom kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług prawnych, również poprzez współpracę z kancelariami notarialnymi, komorniczymi, kancelariami doradztwa podatkowego, biurami tłumaczy przysięgłych i kancelarią rzecznika patentowego. Kancelaria zapewnia obsługę w języku angielskim, niemieckim oraz tureckim.

O Kancelarii

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa. Podany katalog ma charakter przykładowy.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

PRAWO CYWILNE

 • reprezentowanie klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w sprawach sądowych
 • sporządzanie opinii cywilnoprawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy o zapłatę, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów
  oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, w tym sporządzenie wniosków egzekucyjnych oraz skarg na czynności komornika, występowanie z powództwem przeciwegzekucyjnym
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia oraz o dział spadku, jak również prowadzenie spraw o zachowek, pomoc w sporządzaniu testamentu
 • sprawy dotyczące nieruchomości, w tym prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, o zniesienie współwłasności
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy z zakresu ustanawiania służebności
 • sprawy o roszczenia z tytułu naruszeń dóbr osobistych
 • sprawy z tytułu roszczeń odszkodowawczych
 • pomoc przy dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
 • sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wad budowlanych

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o uregulowanie wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również o uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • sprawy o alimenty w zakresie zasądzenia, jak i podwyższenia lub obniżenia wysokości rent alimentacyjnych, a także uchylenia obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, w tym o rozliczenie poniesionych nakładów i otrzymanych pożytków, rozliczenie wspólnych kredytów
  i innych obciążeń
 • sprawy o przysposobienie (adopcję)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie oraz o ustanowienie opieki nad ubezwłasnowolnionym
 • sprawy o ustalenie, jak i o zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

PRAWO KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania i finansowymi organami postępowania karnego oraz obrona w postępowaniu sądowym
 • ochrona praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, występowanie przed organami ścigania i przed sądami w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • występowanie przed sądami w charakterze oskarżycieli subsydiarnych i prywatnych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • obrona w postępowaniu karnoskarbowym
 • obrona w postępowaniu wykonawczym, tj. prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, jak i o przerwę w wykonaniu kary, prowadzenie spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, a także w zakresie zawieszenia wykonania kary
 • prowadzenie spraw o wydanie wyroku łącznego

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądami pracy
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym sporządzanie opinii i informacji prawnych
 • pomoc prawna przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym opiniowanie i przygotowywanie projektów umów o pracę, umów zlecenia, z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej
 • pomoc prawna przy przygotowywaniu wewnątrzzakładowych dokumentów,
  w szczególności regulaminów i instrukcji
 • sprawy o przywrócenie pracownika do pracy
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy
  o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • sprawy o należne pracownikom świadczenia pracownicze o charakterze niemajątkowym
 • sprawy o roszczenia z tytułu mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o roszczenia oraz świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • przygotowywanie umów spółek prawa handlowego
 • zakładanie i rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, w tym pomoc przy sporządzaniu, opracowywaniu dokumentacji oraz uchwał organów
 • prowadzenie spraw spółek, akcjonariuszy i członków zarządów przed sądami oraz organami państwowymi i samorządowymi
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • prowadzenie spraw o uchylenie, stwierdzenie nieważności uchwał
 • sprawy związane z cywilną oraz karną odpowiedzialnością członków zarządów

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów dotyczących autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego, baz danych, know – how
 • rejestracja w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych
 • reprezentacja przed Urzędem Patentowym oraz sądami w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej
 • reprezentacja i prowadzenie spraw karnych i cywilnych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw pokrewnych

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja przed organami administracji w postępowaniach administracyjnych wraz ze sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych
 • prowadzenie spraw administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym sporządzanie skarg do sądów administracyjnych
 • prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, w tym Urzędami Skarbowymi
  i Urzędami Kontroli Skarbowej
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • obsługa prawna podmiotów w zakresie przepisów sanitarnych
 • pomoc prawna w zakresie przepisów budowlanych

CUDZOZIEMCY

 • legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce: przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i pobyt stały; reprezentacja cudzoziemca przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami
 • obsługa prawna przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemca: przygotowywanie wniosków; reprezentacja cudzoziemca i podmiotów powierzających pracę przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami
 • obsługa prawna przy uzyskiwaniu i wymianie karty pobytu cudzoziemca
 • pomoc przy uzyskiwaniu zaproszeń i wiz krajowych, wiz Schengen oraz przedłużaniu wiz
 • pomoc przy uzyskiwaniu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej
 • obsługa prawna przy ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego, w postępowaniu o uznanie za obywatela polskiego
 • doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie pozwoleń na nabycie nieruchomości na terenie Polski

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

 • przygotowywanie statutów stowarzyszeń i aktów założycielskich fundacji
 • zakładanie i rejestracja stowarzyszeń i fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • kompleksowa obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów, walnych zebrań członków oraz innych organów stowarzyszeń i fundacji
O Kancelarii

PARTNERZY

Jacek Bigajczyk Adwokat Jacek Bigajczyk

ADWOKATJACEK BIGAJCZYK

W 1999 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację adwokacką pod patronatem adw. Mariusza Neydera. Od 2003 roku wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Od wielu lat działa czynnie w samorządzie adwokackim. W latach 2010 – 2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

RADCA PRAWNYKAROLINA FELEROWICZ

Ukończyła studia prawnicze w 1996 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu wiedzy o Europie i Integracji Europejskiej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła również kurs z zakresu prawa niemieckiego na Europejskim Uniwersytecie „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Od 2002 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Działa czynnie w samorządzie radców prawnych. Specjalizuje się w prawie związanym z obrotem gospodarczym oraz w prawie własności intelektualnej.

Radca Prawny Karolina Felerowicz Radca Prawny karolina Felerowicz
Grażyna Przybyla-Juszczak Adwokat Grażyna Przybyła-Juszczak

ADWOKATGRAŻYNA PRZYBYŁA-JUSZCZAK

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką pod kierunkiem adw. dra Mariana Kokocińskiego – wybitnego specjalisty z zakresu prawa pracy i prawa karnego. W 2003 roku zdała egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym. Od 2003 roku wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu prawa ochrony sanitarnej.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie sporów sądowych oraz bieżącej obsługi prawnej spółek. W zakres jej specjalizacji wchodzi prawo karne, rodzinne, a także prawo cywilne. Ceniona za wysoki poziom merytoryczny i wnikliwe prowadzenie powierzanych jej spraw, czego efektem są sukcesy na sali sądowej.

ADWOKATAnita Tuliszka-Gümüş

Ukończyła studia prawnicze w 1996 roku oraz studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka London School of Economics and Political Science w Londynie oraz Queen Mary University of London. Absolwentka London School of Economics and Political Science w Londynie – ukończyła studia i uzyskała tytuł Master of Laws z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Middlesex w Londynie. Pracowała w kancelariach angielskich oraz amerykańskich. Współpracuje z kancelariami angielskimi, amerykańskimi i tureckimi. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów i klientów zagranicznych, a także w sprawach związanych z własnością intelektualną i ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Prowadzi obsługę również w języku angielskim i tureckim.

Adwokat Anita Tuliszka-Gümüş ADWOKAT Anita Tuliszka-Gümüş
Warunki współpracy

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Współpracujemy z klientami na podstawie stałych umów o współpracy, jak również zleceń doraźnych.

Wynagrodzenie za świadczone usługi rozliczamy:

W FORMIE RYCZAŁTU

wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy ewentualnie W FORMIE WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO

stawka wynagrodzenia godzinowego ustalona indywidualnie z klientem

Do ustalonego według zasad powyższych wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą przyjęcia zlecenia jest podpisanie umowy o współpracy lub udzielenie pełnomocnictwa.

Kontakt

KONTAKT

ul. Kościelna 30/40, 60-538 Poznań
tel/fax: 61 853 26 34

adwokat Jacek Bigajczyk

kom: +48 605 429 646
j.bigajczyk@bfpt.pl

radca prawny Karolina Felerowicz

kom: +48 601 694 971
k.felerowicz@bfpt.pl

adwokat Grażyna Przybyła-Juszczak

kom: +48 606 499 225
g.przybyla.juszczak@bfpt.pl

adwokat Anita Tuliszka-Gümüş

kom: +48 609 137 209
a.tuliszka.gumus@bfpt.pl
Gdzie nas znaleźć